İnsan Kaynakları
29 Mart 2022

İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ VE ÇALIŞMALARI


Hastanemiz İnsan Kaynakları Birimi, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün direktifleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuatlar kapsamında çalışmalarını sürdürmektedir.


 • Hastanemize bağlı birimlerde insan gücü planlaması ile insan kaynakları sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapmak.

 • Hastanemiz içerisinde personel ihtiyaçlarını belirleyerek personelin adil ve dengeli dağılımını yapmak ve bu amaçla hastane içerisinde görevlendirme işlemlerini doğrudan gerçekileştirmek.

 • Personelin sicil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek.

 • Aile hekimliği uygulaması kapsamına geçen personelin işlemlerini yürütmek, ücretsiz izin işlemlerini ve takibini yapmak.

 • Personel dosyalarının arşivlenmesi işlemlerini yürütmek.

 • Personel ile ilgili Hastane içerisindeki verilerin sürekli güncellenerek ilgili birimlere ve İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilmesini sağlamak.

 • 11/10/2011 tarih ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirlenen personelin sözleme işlemlerini yürütmek.

 • Hekim, Hekim Dışı Sağlık Personeli, işçi, sözleşmeli ve hizmet alımı personellerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

 • Sendikal faaliyetler ve sendikalarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

 • 4483 sayılı Kanun uyarınca Hastanemizdeki memurlar ve diğer kamu görevliler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

 • Hastane Personelinin yıllık izin,ücretli refakat izni, sağlık raporlarının takibi vb. işlemleri yürütmek.


İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİNİN GÖREVLERİ

 • Hastanemize bağlı birimlerde insan gücü planlaması ile insan kaynakları sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapmak.

 • Hastanemiz içerisinde personel ihtiyaçlarını belirleyerek personelin adil ve dengeli dağılımını yapmak ve bu amaçla hastane içerisinde görevlendirme işlemlerini doğrudan gerçekileştirmek.

 • Personelin sicil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek.

 • Aile hekimliği uygulaması kapsamına geçen personelin işlemlerini yürütmek, ücretsiz izin işlemlerini ve takibini yapmak.